Anasayfa » Haberler » Kentsel Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesi Projesine TÜBİTAK 1003 Desteği

Kentsel Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesi Projesine TÜBİTAK 1003 Desteği

TÜBİTAK 1003 “Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” 2018 yılı çağrıları kapsamında Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Arzu Taylan Susan yürütücülüğünü yaptığı “Sürdürülebilir Kentsel Yaşam Kalitesi Ölçütlerinin Geliştirilmesi: Konya Metropoliten Alan Örneği” projesi ile destek almaya hak kazandı.

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile TÜBİTAK; Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemeyi ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamayı hedefliyor. BTÜ öğretim üyesi Dr. Arzu Taylan Susan Konya’da görev yaptığı süreçte hazırladığı projesi ile TÜBİTAK 1003 desteği almaya hak kazandı. Dr. Öğr. Üyesi Susan projesi ile kentlerde yaşam kalitesi yüksek, yaşanabilir ve kimlikli yaşam çevrelerinin planlamasına yönelik olarak, farklı kentsel alanlara uyarlanabilir “Sürdürülebilir Kentsel Yaşam Kalitesi” (S-KYK) ölçütlerinin ve performans kriterlerinin tasarlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi yoluyla planlama önerileri ve uygulama araçları geliştirmeyi amaçlıyor. 

BTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Dr. Arzu Taylan Susan TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan projesi ile geçmişten günümüze çeşitli yasal ve toplumsal süreçlerle ortaya çıkmış kentsel çevrelerdeki yaşam kalitesinin fiziksel ve toplumsal boyutlarıyla ölçüleceğini dile getirdi. Dr. Öğretim Üyesi Susan proje ile ilgili şu bilgileri aktardı; “Fiziksel boyut kapsamında; geleneksel konutlar, müstakil konutlar, apartmanlar, konut siteleri ve farklı konutlar, içinde yer aldıkları bina, yapı adası, açık-yeşil alan, sokaklar gibi kentsel dokunun özellikleri açısından incelenecektir. Toplumsal boyutun ölçülmesi ise, farklı yaşam çevrelerinde yaşayan alt-orta-üst gelir grupları, ev sahipleri, kiracılar gibi çeşitli sosyo-ekonomik özelliklere sahip halkın memnuniyeti ve kentsel-toplumsal ilişkilere dair deneyimleriyle birlikte değerlendirilecektir. Yaşam kalitesi yüksek kentsel çevrelerin üretilmesi için merkezi kurumlar, yerel yönetimler, şehir plancıları ve diğer aktörlerin karar sürecine katkı sağlayacak planlama ve politika rehberi ile coğrafi bilgi sistemleri tekniklerinin kullanıldığı bir Karar Destek Aracı oluşturulması hedeflenmektedir.”

TÜBİTAK 1003 desteği almaya hak kazanan projesinde inceleme ve uygulama alanı olarak Konya Metropoliten Alanı’nın seçildiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Susan, projenin Bursa’ya uygulanması ve sürdürülebilir kentsel yaşam kalitesi ölçütlerinin geliştirilmesi noktasında başta Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere şehirdeki tüm yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yapmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi.