Anasayfa » Haberler » 28.01.2013 TARİHLİ KAMUOYU DUYURUSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

28.01.2013 TARİHLİ KAMUOYU DUYURUSU

Son günlerde Bursa yerel medyasında bazı köşe yazarları Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi’ne yapılacak proje ile ilgili olarak eleştirel yazılar kaleme almaktadır.  Bir eğitim ve bilim kurumu ile ilgili olarak iyi araştırılmamış ve eksik bilgiler ışığında hazırlanan yazılar ve yorumlar kamuoyunda BTÜ ile ilgili yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek niteliktedir.  Medyanın eleştiri hakkına saygı duymakla birlikte yazılarda yer alan yanlış hususların düzeltilmesi açısından bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

1. Üniversitemizin halen eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü iki yerleşkeden biri olan 152 Evler Mahallesi’ndeki Yıldırım Yerleşkesi kampüs arazimiz, gündeme getirildiği gibi İl Özel İdaresi’ne değil, Hazine’ye aittir. Ayrıca tahsisi geçici değildir.  Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 07.03.2012 tarihli yazısı ile BTÜ’ne kesin tahsisi yapılmıştır. Dolayısıyla bu yerleşkede yapılacak her türlü proje geçici bir süre ile değil, sürekli olarak BTÜ’nün kullanımında olacaktır. (Ek 1).

2. Üniversite binalarının planlanması, projelerinin ve bütçelerinin hazırlanması ve bütçelerin kullanılması tamamen üniversite yönetiminin tasarrufundadır. Üniversite yönetimleri bu tasarruf haklarını ilgili Bakanlıkların denetimi altında kullanırlar. Bu cümleden olarak:

(a) Üniversite bütçesi üniversite tarafından hazırlanır, Maliye Bakanlığı’na ve Kalkınma Bakanlığı’na sunulur, TBMM’de görüşülür ve Resmi Gazete’de yayınlanır. Bütçe ile üniversiteye tahsis edilen ödenekler Rektörlük’çe  üniversitenin ilgili birimlerine dağıtılır.

(b)Üniversite gelişim planları Kalkınma Bakanlığı ile birlikte hazırlanmaktadır ve üniversite yatırım planları ilgili uzmanların bilgisi dahilinde gerçekleştirilmektedir. Proje hakkında Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ile pek çok kez görüşülmüştür. Kalkınma Bakanlığı yetkililerinin bilgisi olmadan bu tür bir planlamanın yapılması mümkün değildir. Nitekim söz konusu proje çerçevesinde de Kalkınma Bakanlığı ile gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Bakanlığın proje konusundaki değerlendirmeleri alınmıştır. Yıldırım Yerleşkesi için hazırlanan projeden ilgili bakanlıkların haberinin olmadığı iddiası gerçek dışıdır.

BTÜ olarak zamanı geldiğinde her türlü icraatımızın hesabını, hesap vermemiz gereken mercilere verdik ve vermeye devam edeceğiz.

3. Yıldırım Yerleşkesi projesi, Bursa kent yönetiminin ileri gelenlerine, Bursa Teknik Üniversitesi’nin 03.10.2012 tarihinde gerçekleşen 2012-2013 akademik yılı açılış töreninde gösterilmiş ve kendilerine proje ile ilgili bilgi verilmiştir (Ek 2). Fotoğraflarda Bursa Valisi Sayın Şehabettin Harput, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe ve Kestel Belediye Başkanı Sayın Yener Acar projeyi incelerken görülmektedir.

4. Oluşturulmak istenen algının aksine Yıldırım Yerleşkesi’nde BTÜ’nün tüm fakültelerinin yer alacağı bir kampüs yapılması zaten fiziki olarak mümkün değildir.  BTÜ yönetiminin böyle bir amacı da yoktur. Ayrıca, yerleşke için hazırlanan proje incelendiğinde, bir Teknik Üniversite’de zorunlu olarak bulunması gereken laboratuvarların veya atölyelerin projede bulunmadığı görülecektir.  Bu alan yalnızca Yabancı Diller Yüksekokulu, Sürekli Eğitim Merkezi ve bir sosyal bilimler fakültesini alacak şekilde planlanmıştır.

Ancak, ana kampüs alanı olarak belirlenen Kestel’in 2B arazisi niteliğinde olması ve yapılacak kamulaştırma süreci nedeni ile, Yıldırım Yerleşkesi Kestel Kampüsü yapılana kadar geçici olarak öğrenci alınan diğer bölümleri de barındıracaktır. BTÜ, yıllık bütçe planlarını ve 10 yıllık gelişim planlarını hazırlamıştır ve bu planlar doğrultusunda yatırımlarını gerçekleştirmektedir.

Kestel’de Üniversite için belirlenen arazi Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/25000 ve 1/5000 lik planlarda “Üniversite Alanı” olarak işaretlenmiştir. Belirtilen  alanın  doğusunda  gelişme  alanı  olarak  belirlenen  arazi  tespit edilmiş ve Büyükşehir Belediyesi’nce belirtilen alanın da planlara işlenmesi sağlanmıştır. Söz konusu planlar 4 Şubat’a kadar askıda kalacak olup askı sürecinin tamamlanmasından  sonra  Orman  Bölge  Müdürlüğü’ne  ön  izin başvurusu  gerçekleştirilecektir.  Ön  izin verilmesinin  ardından  öncelikli olarak yerleşimin sağlanacak özel mülkiyetlerin kamulaştırmasına başlanacaktır. Kamulaştırmaya paralel Üniversite Kampüs projesi yapımına başlanacaktır. Eş zamanlı olarak Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) çalışması yürütülecektir. Kampüs projesi ve ÇED raporundan sonra her bir bina için ayrı ayrı uygulama projeleri yapılacaktır.

Tüm bu süreçler göz önüne alındığında Kestel’de inşaata başlanabilmesi için belli bir süre gerektiği  görülmektedir. Bu süreçte Üniversitemizin mevcut öğrencileri ile yeni açılacak bölümlerin öğretim faaliyetlerini yürütmesi için ilave alan ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hem önümüzdeki 5 yıllık fiziki alan ihtiyacımızı karşılayacak hem de asıl kampüs alanına taşınma işlemi gerçekleştiğinde Avrupa Birliği normlarına uygun modern bir Yüksekokul binasına  sahip  olabilmek  adına  söz  konusu  projelerin  inşaat uygulaması planlanmıştır. Özetle, Yıldırım Yerleşkesi, Kestel ana kampüsü tamamlanana kadar tüm öğrencilerimize hizmet verecek şekilde düşünülmektedir. Ana kampüs tamamlanana kadar geçecek süre içinde bazı öğrencilerimizin üniversitemizden mezun olma aşamasına geleceği düşünüldüğünde, bu öğrencilerimizin mümkün olan en iyi fiziki koşullarda eğitim alması için elimizden geleni yapmamız gerektiği konusunda sanırım kamuoyu da bizimle hemfikir olacaktır.   

5. Bursa Teknik Üniversitesinin proje ile ilgili tüm harcamaları, 2012 yılı bütçe kanunu ile üniversitemize etüd, plan ve proje işlerinde kullanılmak üzere bütçe kanunu ile verilen ödenek bedelinden karşılanmıştır. Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı bütçesine konulan ödenekleri 5018 sayılı kanuna göre harcama yetkilisi sıfatıyla, 4734 sayılı kanunun hükümlerine göre ihale yetkilisi sıfatıyla harcamaya yetkilidir

6. Yıldırım Yerleşkesi için yapılan projede şaibe olduğuna dair iddia ile ilgili yasal hakkımız saklı kalmak üzere:

- Proje ihalesinde iddia edildiği gibi 3 firmaya değil 6 firmaya davet mektubu gönderilmiştir.

- Ufuk Toktaş ile Oğuzhan Telci Piray Mimarlık ortaklarından olup davet listesinde yer alan diğer firmalardan herhangi birinde ortaklıkları bulunmamaktadır.

- Proje 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 21. maddesinin (b) bendine gore Pazarlık Usulü ile ihale edilmiştir.

- İhale  sonucunda  projelerin  hazırlanması  işi  575.000  TL  +  KDV  olarak ihaleye  en  düşük  teklifi  veren  Piray  Mimarlık  firmasında  kalmıştır.  Söz konusu projelerin ihalesinden önce Mimarlar Odası Bursa şubesinden proje bedelleri ile ilgili  teklif  alınmıştır,  Mimarlar  Odası  tarafından  belirtilen projelerin  yalnızca mimari kısmına  1.700.000 TL + KDV fiyat belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile projenin toplam bedeli olan 575.000 TL, öngörülen bedelin ¼ ünden daha düşük bir bedele karşılık gelmiştir. Hal böyle iken, yani meslek odasının fiyat baremine göre çok daha uygun bir bütçe ile proje hazırlanıyorken, burada bir suistimal varmış gibi kamuoyunu yanıltmak iyiniyetle açıklanamaz. 

7. Bir üniversitenin bünyesinde yer alacak olan Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler kuruluş kanununda yer alır. Üniversite rektörlerinin kanunda yer almayan bir birimi kuracakları veya kanunda yer alan bir birimi kurmayacaklarını beyan etmeleri gibi bir yetkileri yoktur. Bu cümleden olarak üniversitemiz kuruluş kanununda bir Yabancı Diller Yüksekokulu yer almakta, fakat herhangi bir meslek yüksek okulu bulunmamaktadır. Dolayısıyla Sayın Rektörümüzün bu gerçek hilafina bir görüş belirtmesi mümkün değildir ve olmamıştır.

8. Rektörümüz de dahil olmak üzere üniversite yönetimimizden hiç kimsenin kendi başlarına Kestel’deki araziden fay hattı geçtiği şeklinde bir iddiası olmamıştır, uzmanlık alanları dahilinde bulunmadığı için olması da mümkün değildir. Sadece ve sadece 1999 Körfez ve daha nice deprem felaketini yaşamış bir ülkenin bu konuda gerekli hassasiyeti taşıması gereken vatandaşları ve binlerce öğrencinin gelecekteki can güvenliğinden sorumlu bir yönetim olarak, bu konuda çalışan profesör unvanlı bir bilim adamımızın ikazları üzerine, bir devlet kurumu olan MTA’nın resmi kayıtlarında yer alan bu gerçeği (www.mta.gov.tr) , Bursa ve Türkiye kamuoyunda uzmanları tarafından değerlendirmeye açma gibi bir vicdani sorumluluk yerine getirilmiştir.

9. Söz konusu yazılardan birinde “iki yıldır eğitim veren bir kurumun hala bir yerlerinin olmaması” ifadeleriyle Üniversitemiz haksız bir şekilde eleştirilirken, Yıldırım Yerleşkesi’nde bu eksikliği giderecek bir inşaat projesinin yapılmaması için karşı görüşte bulunmak ne kadar ilginç bir çelişkidir. Kaldı ki, istihdam ettiğimiz akademik ve idari personel ile aldığımız öğrencilere yetecek kadar mekanlarımız daima olmuştur.

10. İddia ediyoruz ki, kuruluşunun ilk yılında öğrenci almayı başaran nadir üniversitelerden birisi olan Bursa Teknik Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu teknik ve fiziki imkanlar, eşit şartlardaki diğer üniversiteler içerisinde parmakla işaret edilecek bir seviyededir. Öğrencilerimiz bunu muhtelif vesilelerle ifade etmişlerdir. Ancak sağlıklı düşünebilen herkesin, kurumsallaşmış üniversitelerde bile var olabilen bazı ufak tefek ve geçici eksikliklerin, üniversitemize yönelik eleştiri olarak gündeme getirilip sunulmasının insaf ve vicdan ölçüleri çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini takdir edeceklerinden eminiz.

11. Üniversite idarecilerimiz medya mensuplarının görevlerini yerine getirebilmeleri konusunda gayet iyi niyetli ve hassastır. Ancak bu iyi niyet bugüne kadar çeşitli defalar istismar edilmiştir. 24 Ocak 2013 tarihli yazısının sonuna Sayın Rektörümüzle ilgili olarak “hayli kızgın bir şekilde bundan böyle sorularımı yanıtlamayacağını söyledi” ifadesini bir dip notu şeklinde koyan medya mensubu gerçeği çarpıtmaktadır. Daha önce telefonlarla verilen beyanatların çarpıtılarak ve kısmen yazılmasından kaynaklanan bir hassasiyetle Sayın Rektörümüz kendilerine “sorularınızı yazılı olarak gönderin, cevaplayayım” teklifinde bulunmuş, ancak kendisi basın etik ilkelerinin dışına çıkan bir davranışla “neden yazılı olarak göndereyim ki?” demeyi tercih etmiştir. 

Bursa Teknik Üniversitesi, dünya ölçeğinde bir üniversite olmayı hedeflemiştir ve bu amaç için akademik personeli ve idari personeli ile fedakarane bir çalışma içerisindedir. Akademik ve bilimsel açıdan göğsümüzü kabartacak başarıların işaret  fişekleri daha şimdiden atılmıştır.

Seçkin eğitim kadrosuyla, ulusal ve uluslararası projeleriyle ve dünya üniversiteleriyle işbirliği çalışmalarıyla “araştırma üniversitesi” misyonuna uygun olarak kurgulanan Bursa Teknik Üniversitesi,  ülkemizin kalkınması için gereken bilimsel ve teknolojik çalışmalarda öncülük rolü üstlenmeye adaydır.

Tüm üniversitelerin kuruluş dönemlerinin kendine has özellikleri olmuştur. Kimi çok kısıtlı fiziksel altyapı ile yola koyulmuş, kimi yetersiz öğretim kadrosu ile eğitime başlamak durumunda kalmıştır. BTÜ, bu kapsamdaki üniversitelerin çok üzerinde imkanlarla eğitime başlamıştır ve devam etmektedir.

Ana Kampüs inşaatı tamamlanana kadar, eğitimimizi dünya standartlarında fiziksel koşullarda sürdürmek amacıyla Yıldırım Yerleşkesi için öngördüğümüz proje, BTÜ’nün hedeflerine daha emin adımlarla ulaşmasına hizmet edecektir.  Kestel Kampüsü tamamlandığında da BTÜ, kısa sürede Türkiye’nin parmakla gösterilen üniversitelerinden biri olacaktır.

Ancak ne yazık ki bizler tüm enerjimizi bu hedefe yönlendirmişken, bu hedefin bir parçası olması gereken bazı yerel dinamiklerin tutumları hedefimize ulaşmamızı geciktirmekte ve geçmişte bir çok örneklerini gördüğümüz gibi hem Bursa’nın, hem de Türkiye’nin gelişmesinin önünde bir engel gibi durmaktadırlar.

Saygıyla duyurulur.